ένα ζωντανό αρχείο για δράσεις, πρότζεκτ,

κριτικές εργασίες

////////

aporrox

a living archive for actions, projects,

critical works

////////

Εργαστήριο έρευνας τέχνης στη δημόσια σφαίρα

Tμήμα Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστήμιο Πατρών    

 ////////

Laboratory for Research in Art and the Public Sphere

Department of Αrchitecture, University of Patras

archivepublic@upatras.gr